Ajankohtaista

Saako pikkujouluista vähentää arvonlisäveron?

TalousAdvisor (info a talousadvisor.com), 1.12.2015

Tästä voit nähdä check-listan kriteereistä, kun ne täyttyvät, virkistystilaisuus on alv-vähennyskelpoinen.

Tilaisuus järjestetään - koko yrityksen tai sen osaston/yksikön henkilöstölle 
- yhtiön/osaston/yksikön määräämänä aikana 
- yhtiön/osaston/yksikön määräämässä paikassa

Eri osastojen/yksiköiden tilaisuudet voivat erota toisistaan - sisällön osalta 
- osallistujakohtaisten kustannusten osalta

Tilaisuuden ajankohta tai sijainti - voidaan järjestää esim. päivällä, illalla tai kaksipäiväisenä 
- merkitystä ei sillä, millaista ohjelmaa on mahdollisesti järjestetty ennen tilaisuuden alkua 
- sijainti voi olla esim. ulkomailla tai muutoin työpaikan ulkopuolella

Tilaisuuden muodollinen nimi  
- tilaisuuden nimellä ei ole merkitystä vähennysoikeuden kannalta, ei tarvitse nimetä virkistystilaisuudeksi

Tilaisuuden sisältö 
- ei tarvitse sisältää virallista osuutta tai asiaohjelmaa, voi sisältää vapaata virkistysohjelmaa ei merkitystä esim. sillä, kuinka iso osa kustannuksista koostuu alkoholista 


KHO 20.6.1998 T 1229 

Yhtiö oli järjestänyt henkilökunnalleen virkistystilaisuuksia, kuten pikkujoulu- ja kesäjuhlia. Tilaisuuksiin oli voinut osallistua yhtiön koko henkilökunta taikka tietyn osaston tai muun yksikön henkilökunta. Tilaisuudet oli järjestetty yhtiön päättämänä ajankohtana työaikana taikka kokonaan tai osaksi työajan ulkopuolella. Koska virkistystilaisuudet olivat yhtiön määräämänään aikana järjestämiä koko henkilökunnalle tarkoitettuja yhteistilaisuuksia, niiden katsottiin liittyvän läheisemmin yhtiön liiketoimintaan kuin henkilökunnan vapaa-aikaan. Tilaisuuksissa tapahtuva tavaroiden ja palvelujen kulutus ei näin ollen ollut henkilökunnan yksityistä kulutusta vaan yhtiön liiketoiminnassa tapahtuvaa kulutusta ja tilaisuuksia varten tapahtuviin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero oli vähennyskelpoinen.

KHO:2015:98 Annettu 18.6.2015 taltio 1708

Arvonlisäverollista liiketoimintaa harjoittava A Oy järjesti henkilöstölleen virkistystilaisuuksia yksikkö- tai osastokohtaisesti kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Tilaisuuksiin kutsuttiin yksikön tai osaston koko henkilöstö. Virkistystilaisuudet järjestettiin yhtiön yksikön tai osaston määräämänä aikana ja sen määräämässä paikassa. Ravintolassa tai muualla tapahtuvan ruoka- ja juomatarjoilun lisäksi tilaisuuksiin oli saattanut liittyä oheisohjelmaa, esimerkiksi mato-onkikilpailu ja luontoretki, Suomenlinnan opastettu kierros tai risteily merellä. Kukin osasto oli itsenäisesti päättänyt tilaisuuksien järjestämisestä ja sisällöstä budjettivastuunsa puitteissa.

Kun otettiin huomioon A Oy:n tilaisuuksien tarkoituksesta ja luonteesta esittämä selvitys, tilaisuudet liittyivät läheisemmin A Oy:n liiketoimintaan kuin henkilöstön vapaa-aikaan. Tässä arvioinnissa ei ollut merkitystä sillä, että A Oy:n eri osastojen henkilöstölle tarkoitettujen virkistystilaisuuksien sisältö ja kustannukset osallistujaa kohden poikkesivat toisistaan. Vähennysoikeuden edellytyksenä ei myöskään ollut, että virkistystilaisuuksiin olisi liittynyt asiaohjelmaa. Merkitystä ei ollut myöskään tilaisuuksien järjestämisajankohdalla tai -paikalla tai sillä, minkä nimisiä tilaisuudet ovat. A Oy:llä oli oikeus vähentää tilaisuuksiin liittyviin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. A Oy:n valitus hyväksyttiin ja hallinto-oikeuden päätös ja Verohallinnon maksuunpanot kumottiin."

Eli, nämä kriteerit täyttäen, rohkeasti ja ilolla vaan yritysjuhlia ja -virkistäytymispäiviä järjestämään!

Tässä lajissa nimittäin voittaa kaikki.  
- Työntekijät kokevat osakseen kiitollisuutta ja arvostusta työnantajansa suunnalta, luovat yhteisiä kokemuksia ja henkilökohtaisempia suhteita työkavereihinsa ja esimiehiinsä, jolloin heidän työpanoksensa ja asenteensa firmaa ja omaa työpaikkaansa kohtaan kohenee. - Viihdealan tekijät, muusikot ja artistit työllistyvät. 
- Tapahtuma-ala luo loistavat mahdollisuudet opiskelijoiden kiinnostavalle ja monimuotoiselle keikkatyölle. 
- Valo- ja äänifirmat työllistyvät ja työllistävät. 
- Venuet saavat lisää käyttöastetta. 
- Muuten säädöksiltään vaikeaksi tehty ravintola-ala pysyy liiketoiminnaltaan kannattavana catering-myynnin myötä ja alan ammattilaiset ja keikkatyöläiset työllistyvät. 
- Hyvä mieli ja yhdessä hauskan pitäminen poikii aina lisää positiivista!

Firmat, järjestäkää ja panostakaa!

Päättäjät, tukekaa tapahtuma-alaa!